Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ADServices

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van ADServices zijn, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, zonder uitzondering deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.adservices.nl

Opdrachtgever verklaart bij het accepteren van een opdracht alle algemene voorwaarden zoals genoemd op deze pagina te aanvaarden.

1. Afkoelingsperiode

Opdrachtgever kan binnen zeven dagen na de totstandkoming van een boeking schriftelijk de overeengekomen opdracht annuleren zonder opgaaf van reden en zonder enige financiële verplichting. Annuleren kan enkel middels een aangetekend schrijven. Dit schrijven dient binnen zeven dagen na de totstandkoming van de boeking door ADServices te zijn ontvangen. Indien een optreden korter dan 14 dagen voorafgaand aan de datum van het optreden wordt geboekt, is dit annuleringsrecht niet van toepassing.

2. Betaling van opdracht

Wanneer een overeenkomst gesloten wordt is de opdrachtgever verplicht om 1 week voor het optreden een aanbetaling te doen. Dit is 25% van de totale prijs. De betaling van een levering of dienst, met uitzondering van de aanbetaling, vindt plaats op de dag van de levering/het optreden (contant).
Enkel indien schriftelijk anders overeengekomen en bevestigd door ADServices kan hier van afgeweken worden.

3. Reiskostenvergoeding

Binnen een straal van 50 kilometer vanuit de vestigingsplaats van ADServices te Enschede worden er geen reiskosten berekend. Daarbuiten wordt € 0.50 per kilometer berekend.

4. Annulering

Indien opdrachtgever de overeenkomst doet eindigen voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken, dient hij dit bij aangetekend schrijven ter kennis te brengen aan ADServices. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft ADServices bij annulering van een opdracht recht op de volledige vergoeding, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de opdrachtgever:

Opzegging 1 week of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van de gage.
Opzegging tussen 1 en 3 weken: 75% van de gage.
Opzegging tussen 4 en 8 weken: 50% van de gage.
Opzegging langer dan 8 weken voorafgaand aan het optreden: 25% van de gage.

Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten en andere bijkomende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bij annulering hoeven de berekende reiskosten en eventuele toeslagen voor wacht- en nachturen niet te worden betaald.

5. Prestaties Uitvoerder(s)

De opdrachtgever verklaart hierbij bekend te zijn met de gebruikelijke prestatie van de uitvoerder. De uitvoerder zal naar beste kunnen presteren. Uitvoerder heeft het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is. ADServices behoudt zich het recht voor te werken met een wijziging in de personele bezetting waarbij altijd de kwaliteit van de dienstverlening door de uitvoerder wordt gewaarborgd. Tevens wordt deze kwaliteit gewaarborgd wanneer de geleverde dienst maximaal 5 uur aaneengesloten is.

6. Aansprakelijkheid

Iedere schade aangebracht aan geluidsapparatuur e.d. van ADServices zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van geluidsapparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. ADServices kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, en dergelijken aangebracht door derden.

7. Buma en Stemra

Eventuele BUMA/Muziek auteursrechten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. De BUMA/Muziek auteursrechten worden berekend over de totale uitkoopsom.

8. Oponthoud

Indien de uitvoerder op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. De uitvoerder zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

9. Schadevergoeding

Bij het niet nakomen van deze overeenkomst door een der partijen zal een schadevergoeding, gelijk aan maximaal de afgesproken vergoeding, verschuldigd zijn door de nalatige partij aan de andere partij. Deze vergoeding wegens wanprestatie is terstond opeisbaar. Indien een partij genoodzaakt wordt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op een tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is de in gebreke gestelde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,- te vermeerderen met de werkelijk gemaakte onkosten, alsmede omzetbelasting.

10. Recht van reclame

Indien een contractant meent dat de ander zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, maakt de eerste hiervan binnen 5 werkdagen na afloop van het optreden per aangetekende brief en met redenen omkleed melding bij de andere contractant. Na deze periode vervalt elk recht op reclame.

11. Voorzieningen op de plaats waar de artiest optreed

Bij optredens in feesttenten en open lucht draagt de opdrachtgever zorg voor een wind- en waterdichte overkapping aan bovenzijde, achterzijde en zijkanten van de speelplek. Opdrachtgever zorgt tevens dat de speelplek verwarmd is en dat het podium deugdelijk is. De plaats van waaruit (DJ Booth locatie) het optreden verzorgd wordt dient minimaal 2,4 meter vrije hoogte te hebben (dit in verband met het opbouwen van licht en geluid).

12. Stroomvoorzieningen

De plaats waar de artiest/dj het optreden verzorgd dient binnen te zijn of indien buiten van een degelijke overkapping voorzien te zijn. Er dient een stroomvoorziening te zijn van minimaal één vrije groep van 16 ampère.

13. Aanwezigheid van trappen tussen de laad/losplaats en de speelplek en loopafstand

De aanwezigheid van trappen van tenminste drie treden tussen de laad/losplaats en het podium dient vooraf door opdrachtgever aan ADServices te worden opgegeven. In het geval van aanwezigheid van trappen van tenminste drie treden tussen de laad/losplaats en het podium zal extra medewerkers (minimaal 2 personen) door opdrachtgever voorzien worden, zowel voorafgaand als na afloop van het optreden. Indien er geen extra medewerker voorzien is door opdrachtgever kan het optreden geen doorgang vinden, tenzij in het geval van aanwezigheid van een deugdelijke lift tussen de laad/losplaats en de speelplek is bovengenoemde uiteraard niet van toepassing.
Indien de afstand laad/losplaats en de plaats waar de artiest het optreden zal verzorgen een langere afstand betreft dan 25 meter of indien de laadroute niet deugdelijk verhard is, dient dit vooraf door de opdrachtgever aan de artiest en aan ADServices te worden gemeld, er zullen dan extra medewerkers worden ingehuurd. Voor deze extra medewerkers zullen extra kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de hier genoemde eisen niet of onvoldoende wordt voldaan kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij de artiest of bij ADServices Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

14. Gebruik apparatuur door derden

Het gebruik maken van apparatuur door gasten van de opdrachtgever voor stukjes, liedjes, en dergelijken is enkel toegestaan na overleg vooraf met de uitvoerder.

15. Veiligheid

Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de uitvoerder(s).

16. Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te Almelo.